fbpx

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a podnikatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 IDENTIFIKACE OBJEDNATELE

Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která má zájem o využívání služeb níže specifikovaných Poskytovatelem prostřednictvím webových rozhraní stylovaporadna.cz nebo chic-cocktail.com (dále jen „Objednatel“). Objednatel, který je fyzickou osobou – podnikatel nebo právnickou osobou, prohlašuje, že nejedná jako spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 a že vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2 IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE

Mgr. Kateřina Zieglerová

IČ: 88141772

se sídlem: Vondrákova 646/28, 635 00 Brno

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna

kontaktní údaje: Vondrákova 646/28, 635 00 Brno

e-mail: kate@chic-cocktail.com

telefon: +420 604 647 219

web: 

https://chic-cocktail.com/

https://stylovaporadna.cz/

(dále jen „Poskytovatel“).

1.3 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky služeb uvedených na webových stránkách stylovaporadna.cz a chic-cocktail.com, které si Objednatel u Poskytovatele objednal a jejichž specifikace je upravená především na objednávkovém formuláři, v emailové komunikaci apod. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást objednávky. Odchylná ujednání Objednávky mají přednost před Obchodními podmínkami.

2. PLNĚNÍ POSKYTOVATELE

2.1. Na základě podmínek stanovených v Objednávce poskytne Poskytovatel objednateli vyžádané služby dle platných právních předpisů.

2.2. Poskytovatel je povinen postupovat s odbornou péčí, řádně a včas dle pokynů daných Objednatelem v Objednávce. Poskytovatel není povinen vyplnit pokyn Objednatele, pokud by byl v rozporu se závaznými právními předpisy, o čemž Objednatele informuje.

2.3. Poskytovatel smí k poskytnutí služeb využít třetích osob, k čemuž mu dává Objednatel výslovný souhlas.

2.5. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za zdržení způsobená vyšší mocí.

2.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Objednatele o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Objednatel je dle pokynů Poskytovatele povinen uhradit smluvenou odměnu za služby včetně veškerých nákladů, které má Poskytovatel s poskytováním služeb, a které budou zahrnuty v Objednávce (dále jen „Odměna“).

3.2. Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od odeslání Objednávky. Nebude-li částka v této lhůtě zaplacena dle pokynů Poskytovatele, odstupuje Poskytovatel od smlouvy s Objednatelem uzavřené pomocí Objednávky na webových stránkách, ledaže by se Poskytovatel s Objednatelem poté písemně dohodli jinak.

Objednatel bere na vědomí, že do uhrazení Odměny není Poskytovatel povinen poskytnout objednateli žádné služby.

3.3. Objednatel je povinen neprodleně poskytnout součinnost Poskytovateli a dalším osobám, které budou poskytovat služby Objednateli.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost a nebude z toho důvodu možné službu poskytnout, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

3.4. Pokud se v případě dodání služby naskytnou na straně Objednatele významné překážky, které mu brání poskytnout Poskytovateli součinnost k plnění služby, neprodleně informuje Poskytovatele telefonicky, a to nejpozději do 24 hodin před sjednaným termínem plnění služby. Objednateli je ze strany Poskytovatele umožněn maximálně 1 (slovy jeden) náhradní termín plnění v ceně 1 (slovy jedné) objednané služby.

3.5. Osoba jednající za právnickou osobu Objednatele tímto výslovně potvrzuje, že je osobou oprávněnou k tomu, aby činila za právnickou osobu Objednatele právní jednání, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty uvedené při jednání spojeném s poskytováním služeb jsou závazné pro danou právnickou osobu Objednatele.

4. ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Úhrada za služby může být provedena bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty.

4.2. Úhrada je uvedena v českých korunách (Kč).

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu významných překážek bránících poskytnout službu Objednateli ve smluveném nebo náhradním termínu. Poskytovatel o neschopnosti dodat službu bezodkladně informuje Objednatele telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy Objednatele uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od Objednatele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Objednatelem.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen neprodleně Poskytovatele informovat o změnách kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy), e-mailu a telefonu. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že jej Objednatel o těchto změnách včas neinformoval.

6.2. Objednatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaných dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je přílohou Objednávky.

6.3. Odměna se pokládá za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele.

6.4. Objednatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí Objednateli na elektronickou či korespondenční adresu zadanou v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly zahájeny úkony dle Objednávky, pak se služby dokončí dle stávajících podmínek.

Tyto Obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 1. 2023.

 

/** * Stylesheets and Javascript files are enqueued in theme-functions.php */ ?>