fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Kateřina Zieglerová

https://chic-cocktail.com/

https://stylovaporadna.cz/

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle 
 • 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) podnikající fyzickou osobou:

Mgr. Kateřina Zieglerová

IČ: 881 41 772

se sídlem: Vondrákova 646/28, 635 00 Brno

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna

kontaktní údaje 

adresa: Vondrákova 646/28, 635 00 Brno

e-mail: kate@chic-cocktail.com, kate@stylovaporadna.cz

telefon: +420 604 647 219

web: 

https://chic-cocktail.com/

https://stylovaporadna.cz/

(dále jen „stylistka“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti stylistky

a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytnutí služby vč. poskytnutí digitálního obsahu (dále jen „služba“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „zájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://chic-cocktail.com/ a https://stylovaporadna.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o službě, včetně uvedení cen služeb a hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně 

všech souvisejících poplatků, nákladů a DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webu je informativního charakteru. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. 

Stylistka není povinna uzavřít smlouvu ohledně poskytnutí služby. K závaznému uzavření smlouvy dochází nákupem služby v internetovém obchodu (objednávkou), potvrzením objednávky ze strany stylistky a současně zaplacením příslušné ceny služby.

 1. Případné slevy z ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se stylistika se zájemcem jinak.

III.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku 

v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí zájemce sám. 

 1. Zájemce zadává objednávku služeb v internetovém obchodu tímto způsobem:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace účtu
 1. Při zadávání objednávky si zájemce vybere druh služby a další detaily služby.
 1. Před odesláním objednávky je zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku zájemce zašle stylistce kliknutím na tlačítko Objednat / Koupit. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle stylistka zájemci potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zájemce při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky upravující práva a povinnosti smluvních stran. Smlouva je uzavřena po přijetí objednávky stylistkou a zaplacení ceny služby. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu zájemci. Oznámení o přijetí objednávky je současně potvrzením o uzavření smlouvy. 
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže stylistka splnit, zašle zájemci na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zájemce o přijetí této nabídky stylistce na její e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo v odpovědi.
 1. Všechny objednávky přijaté stylistkou jsou závazné. Zájemce může zrušit objednávku do doby, dokud není mezi stylistkou a zájemcem potvrzen termín spolupráce nebo doručen přístup k digitálnímu obsahu. Zájemce může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailu stylistky uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně stylistky při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není stylistka povinna dodat zájemci služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zájemci bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Stylistka informuje zájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zájemci na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zájemcem na e-mailovou adresu stylistky.

IV.

Platební podmínky a dodání služeb

 1. Cenu služeb dle smlouvy může zájemce uhradit následujícími způsoby: 
 • platbou online při objednávce
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet stylistky č. 2201665016/2010, vedený u FIO banky – podrobné platební údaje budou zájemci sděleny v potvrzení objednávky ze strany stylistky.
 1. Závazek zájemce uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet stylistky.
 1. Stylistka nepožaduje od zájemce předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před poskytnutím služby není zálohou.
 1. Služba je zájemci dodána:
 • digitální formou v případě objednání konzultace online
 • digitální formou v případě objednání online kurzu
 • osobně ve sjednaném termínu na sjednaném místě v případě služeb osobního stylingu nebo “živého” kurzu
 1. Volba druhu služby a formy dodání se provádí během objednávání zboží. Místo poskytnutí služby, která není digitální službou, může být dohodou stran změněno i po uzavření smlouvy.
 1. Stylistka vystaví zájemci daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu zájemce.
 1. Neprodleně po objednávce služby osobního stylingu nebo “živého“ kurzu a potvrzení této objednávky kontaktuje stylistka zájemce pro sjednání závazného termínu dodání služby.
 1. Pokud se v případě dodání služby naskytnou na straně zájemce významné překážky, které zájemci brání dostavit se ve sjednanou dobu k plnění služby prodávajícím, neprodleně informuje stylistku telefonicky, a to nejpozději do 24 hodin před sjednaným termínem plnění služby stylistky.

Zájemci je ze strany stylistky umožněn maximálně 1 (slovy jeden) náhradní termín spolupráce.

V případě zrušení i náhradního sjednaného termínu ze strany zájemce, propadá zájemci nárok na plnění služby stylistky bez nároku plné refundace platby za službu. Stylistka v takovém případě vrátí zájemci cenu služby poníženou o manipulační poplatek ve výši 15 % z ceny služby, a to ve lhůtě 14 dnů od zrušení převodem na bankovní účet, z kterého byla cena služby zájemcem uhrazena, nebude-li sjednán jiný způsob.

 1. Stylistika zpřístupní zájemci digitální obsah (online videokurz dostupný ke shlédnutí na prostřednictvím sítě internet na streamovacích platformách) po úhradě ceny ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí. Stažení digitálního obsahu není zájemci umožněn. Digitální obsah bude poskytnut bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky ze strany stylistiky. Poskytnutí digitálního obsahu spočívá v jednorázovém úkonu ve smyslu § 2398f občanského zákoníku přístupného po sjednanou dobu.
 1. Digitální obsah (zakoupený kurz) bude zájemci k dispozici (doba licence) po dobu minimálně 1 rok od zakoupení digitálního obsahu.
 1. Vzhledem k druhu poskytovaného digitálního obsahu (videokurzy) nebude stylistika poskytovat aktualizace zájemcem zakoupeného digitálního obsahu. Tím není dotčena povinnost stylistiky zabezpečit, aby byl digitální obsah zájemci dostupný po dobu trvání závazku.
 1. K přístupu k digitálnímu obsahu musí mít zájemce vhodné programové vybavení a síťové připojení k internetu. Stylistka neposkytuje zájemci ke shlédnutí digitálního obsahu žádné zvláštní digitální prostředí.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Stylistka je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyšší moci a dalších významných objektivních překážek bránících poskytnout službu zájemci ve smluveném nebo náhradním termínu. Stylistka o neschopnosti dodat službu nebo online produkt bezodkladně informuje zájemce telefonicky nebo prostřednictvím
  e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od zájemce na základě smlouvy přijala, a to převodem na bankovní účet, z kterého byla cena služby zájemcem uhrazena, nebude-li sjednán jiný způsob.
 1. Zájemce může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. To však neplatí, pokud v této lhůtě stylistka poskytla plnění podle smlouvy, čímž se myslí i zpřístupnění digitálního obsahu (videokurzu). Byl-li digitální obsah zájemci zpřístupněn, nemůže ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.
 1. Zájemce dále může od smlouvy o poskytnutí digitální obsahu (videokurzu) odstoupit, je-li stylistka v prodlení s jeho zpřístupněním a nesplní-li stylistka svou povinnost ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu zájemce vyzval.

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Stylistka odpovídá zájemci za řádné a včasné poskytnutí služby. 
 1. V případě výskytu vady nebo neschopnosti stylistky dodat službu v plném rozsahu může zájemce stylistce předložit reklamaci a požadovat náhradní plnění.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Stylistka je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
 1. Stylistka plní vadně zejména poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, ujistí-li stylistka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání.
 1. Zájemce je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co mohl a měl vadu zjistit. Vadu může zájemce vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí nebo využití služby, není-li výslovně sjednáno nebo dále uvedeno jinak.
 1. Je-li vada odstranitelná, může se zájemce domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může zájemce buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 1. Při poskytnutí digitálního obsahu odpovídá stylistika zájemci podle § 2389i občanského zákoníku, tedy zejména, že digitální obsah je vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, a že svým rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může zájemce rozumně očekávat.
 1. Zájemce může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jelikož jde o jednorázové plnění zpřístupněné po dobu 1 roku, může zájemce vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době tohoto zpřístupnění, nejpozději však dvou let od zpřístupnění.
 1. Má-li digitální obsah vadu, může zájemce požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Stylistka odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil zájemci značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho zájemce požadoval.
 1. Zájemce může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, pokud stylistka vadu neodstranila nebo je z prohlášení stylistky nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zájemce, pokud se vada projeví i po odstranění, nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zájemci poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; zájemci náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy. Zájemce nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se přitom za to, že vada není nevýznamná.
 1. Peněžité částky, které má stylistka z důvodu vadného plnění digitálního obsahu vydat zájemci, vrátí stylistka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zájemce uplatnil u stylistky příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým zájemce uhradil odměnu, ledaže zájemce výslovně svolí jinak a nevzniknou tím stylistce žádné náklady.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 1. Zájemce doručuje stylistce korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Stylistka doručuje zájemci korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které zájemce při spolupráci se stylistkou uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud zájemce nedá stylistce svůj souhlas, údaje o 

zájemci nebude stylistka používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy. V případě udělení souhlasu může stylistka posílat na příslušnou e-mailovou adresu zájemce informace o novinkách a jiná obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a stylistka umožňuje je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz zrušení odběru v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi stylistkou a zájemcem ze smlouvy.
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Stylistka je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi stylistkou a zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Stylistka není ve vztahu k zájemci vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 1. Všechna práva k webovým stránkám stylistky, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží stylistce. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu stylistky.
 1. Stylistka nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zájemce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové 

vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho

určením či účelem.

 1. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována stylistkou v elektronické podobě a není přístupná.
 1. Znění obchodních podmínek může stylistka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 8. 2023.

/** * Stylesheets and Javascript files are enqueued in theme-functions.php */ ?>