fbpx

Podmínky soutěže o místo ZDARMA na online kurzu POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ

  1. Pořadatel a organizátor soutěže 

 

1.1. Pořadatelem soutěže je Mgr. Kateřina Zieglerová, IČ: 88141772 , zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna (dále jen Pořadatel).

 

  1. Termín a lokalizace

 

2.1. Soutěž probíhá od 24.3.2021 do 27.4.2021 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na místě konání soutěže po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.

 

2.2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

 

  1. Podmínky účasti v soutěži

 

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let nejpozději v den ukončení doby trvání soutěže.

 

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru na každém z uvedených míst konání soutěže: tzn. na blogu Chic Cocktail pod tímto článkem, pod příspěvkem na Facebook stránce Chic Cocktail, pod příspěvkem na Facebook stránce Stylová poradna, pod příspěvkem na Instagram účtu Chic Cocktail a pod příspěvkem na Instagram účtu Stylová poradna.

 

  1. Princip soutěže

 

4.1. Principem soutěže je pod příspěvkem pojmenovaným Soutěž o 5 míst ZDARMA na online kurz POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ přidat do komentářů odpověď na soutěžní otázku:

 

-> Proč byste ráda vyhrála místo na online videokurzu POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ? 

 

 

4.2. Ze všech komentářů, které budou umístěny pod soutěžní příspěvek v době trvání soutěže (viz článek II. Termín a lokalizace) pořadatel po ukončení soutěže vylosuje jednoho autora komentáře na každém místě konání soutěže, každý z nich získá účast zdarma na online videokurzu POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ.

.

4.3. Soutěžní komentář (odpověď na otázku) nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky a Slovenska; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele.

 

4.4. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

 

4.5. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

 

4.6. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora a souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů

 

4.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej po dobu trvání soutěže, či po jejím skončení, i bez odůvodnění, kdykoli odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

  1. Odměny a výhry v soutěži

 

5.1. Výhra v soutěži je následující: účast zdarma na online videokurzu POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ

 

5.2. Výběr výherců

 

Pořadatel soutěže vybere celkem pět autorů komentářů, které splnily podmínky účasti v Soutěži. (dále jen „Výherce“). na místech konání soutěže, tzn. na blogu Chic Cocktail pod tímto článkem, pod příspěvkem na Facebook stránce Chic Cocktail, pod příspěvkem na Facebook stránce Stylová poradna, pod příspěvkem na Instagram účtu Chic Cocktail a pod příspěvkem na Instagram účtu Stylová poradna. Výherce bude oznámen na Místě konání Soutěže dne 27. 4. 2021 v 19:00. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku, pod kterým se zapojil do Soutěže, nebo na jeho kontaktní údaje, které poskytl v souladu se souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

5.3. Výhra bude předána výherci v den vyhlášení soutěže, a to zasláním registrace do kurzu POSTAVA & SEBEVĚDOMÍ na email výherce.

 

  1. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

 

Výhru z této soutěže lze převést na třetí osobu jako dárek. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

 

Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. 

 

Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně použít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi zveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

 

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránkách https://chic-cocktail.com/.

 

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na https://chic-cocktail.com/cs/contact-me/

V Brně dne 24. 3. 2021

/** * Stylesheets and Javascript files are enqueued in theme-functions.php */ ?>